تحقیق راههای شناخت و درمان اختلالات اضطرابی و روانی تحقیق راههای شناخت و درمان اختلالات اضطرابی و روانی

دسته : روانپزشکی

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 15569 KB

تعداد صفحات : 250

بازدیدها : 287

برچسبها : اختلالات روانی نوروفیدبک

مبلغ : 20000 تومان

خرید این فایل

تحقیق راههای شناخت و درمان اختلالات اضطرابی و روانی

فایلی حاوی بیش از ۲۵ مقاله وفایل پژوهشی شناختی راجع به اختلالات روانی

فایلی حاوی بیش از ۲۵ مقاله وفایل پژوهشی شناختی راجع به اختلالات روانی اصلی نظیر پانیک و استرس و اضطراب وافسردگی و حملات ترس و اختلالات روحی روانی همچون افسردگی و اضطراب و فوبیای اجتماعی و دیگر اختلالات و روشهای درمانی مختلفتمام دانسته هایی که لازم است یکجا برای شناخت و درمان و پیگیری درست درمان خود داشته باشید دراین فایل جامع موجود است

بخشهایی از متون مقالات

نوروفیدبک چیست؟

نوروفیدبک یک روش درمانی است که طی آن با استفاده از ثبت امواج الکتریکی مغز و دادن بازخورد به فرد تلاش می کند که نوعی خودتنظیمی را به آزمودنی آموزش دهد. بازخورد به طور معمول از راه صدا یا تصویر به فرد ارائه می شود و از این طریق فرد متوجه می شود که آیا تغییر مناسبی را در فعالیت امواج مغزی خود ایجاد کرده است یا خیر.

نوروفیدبک در اصل گونه ای از بیوفیدبک است. در بیوفیدبک با کمک سنسورهای خاص، سیگنال های مربوط به کارکرد قسمت های مختلف بدن ثبت و سپس فیدبک می دهد (مانند ضربان قلب، فعالیت سیستم سمپاتیک، تنفس، فشار خون و غیره). مثلا فردی که به علت فشار خون بالا دچار عوارض قلب است با کمک بیو فیدبک و سنسورهای آن به فشار خون پایین تری دست پیدا می کند. به این صورت که دستگاه بیوفیدبک فشار خون لحظه به لحظه فرد را از طریق سنسورها نشان می دهد و در طول جلسات درمانی با کمک اصول شرطی سازی فشار خون کاهش می یابد.

در نوروفیدبک سنسورهایی که الکترود نامیده می شوند بر روی پوست سر بیمار قرارمی گیرند .این سنسورها فعالیت الکتریکی مغز فرد را ثبت و در غالب امواج مغزی (دراغلب موارد به شکل شبیه سازی شده در قالب یک بازی کامپیوتری یا فیلم ویدئویی )به اونشان می دهند .در این حالت پخش فیلم یا هدایت بازی کامپیوتری بدون استفاده از دست وتنها با امواج مغزی شخص انجام می شود. فرد با دیدن پیشرفت یا توقف بازی و گرفتن پاداش یا از دست دادن امتیاز و یا تغییراتی که در صدا یا پخش فیلم به وجود می آید، پی به شرایط مطلوب یا نامطلوب امواج مغزی خود برده و سعی می کند تا با هدایت بازی یا فیلم، وضعیت تولید امواج مغزی خود را اصلاح کند.

...

ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﻣﻴﺪان ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪﮔﺮدد ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻗﻮی ﺗﺤﺮﻳﻚ.ﻣﻴﺪان اﻳﻦ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚﻧﺮون ﮔﺮدد؛ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚﻣﻲ ﻫﺎی ﻣﻐﺰیﺷﻮد .در اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺳﻨﺪرم ﻣﻐﺰی ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺑﺴﻴﺎری ازﻣﻲ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﻮد . ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﺮاﻧﺲ ﻛﺮاﻧﻴﺎل ﻣﻜﺮر ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﺑﻪ ای درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻐﺰﭘﻴ ﻃﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه.آر ﺗﻲ ام اس ﺳﻨﺪرم ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺷﻴﻮه ﻧﻮﻳﻨﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ و درﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎی ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮی زﻳﺎده از ﺣﺪ ﻣﻐﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات آن از ﻃﺮﻳﻖ وﻗﻮع ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮی ﻋﺼﺒﻲ ﺟﺪﻳﺪی ﻣﻄﺮحﮔﺮدد.در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ آر ﺗﻲ ام اس در درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ، ﺻﺮع، اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﻲ ﺟﺒﺮی و اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮور ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

...

اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، یکی از اختلالات روانی-عصبی شایع در افراد است، که در طفولیت شروع شده؛ تا بزرگسالی ادامه یافته و در ابعاد مختلفی از زندگی فرد نظیر زندگی شخصی، تعاملات اجتماعی، زندگی حرفه ای، عملکرد اجرایی نظیر حافظه فعال، تمرکز و سایر ابعاد عملکردی فرد اختلال ایجاد میکند. مطالعات متعددی در خصوص درمان این اختلال از جانب مولفان مطرح گردیده است، با توجه به فقدان مطالعاتی که اثر بخشی نوروفیدبک را همراه با تکالیف شناختی رایانه ای در کاهش نشانه های بیش فعالی در گستره بزرگسالی در ایران مورد بررسی قرار داده باشد، مطالعه کنونی شکل گرفته است. هدف، بررسی اثربخشی نوروفیدبک همراه با تکالیف شناختی رایانه ای در کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز در بزرگسالان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی بود. روش: طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را بزرگسالان داراینفره، 8 گروه 2اختلال نقص توجه/ بیش فعالی که به کلینیک آتیه در شهر تهران مراجعه کردند، تشکیل دادند؛ که از بین جامعه آماری فوق یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل، با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شد

...

آموزش نوروفیدبک بر اضطراب و افسردگی

سابقه و هدف: از روش آموزش نوروفیدبک به عنوان یک روش درمانی نسبتا جدید برای درمان بیماری ها و اختلال ها استفاده می شود. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش نوروفیدبک بر اضطراب و افسردگی دانش آموزان مبتا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی انجام شد

...

اختلال اضطراب اجتماعی و فوبی اجتماعی

علت اختلال اضطراب اجتماعی (فوبی اجتماعی) چیست؟ علت قطعی اختلال اضطراب اجتماعی ناشناخته است؛ اما محققان بر این باورند که عدم تعادل شیمیائی در برخی بخش های مغز که تنظیم کننده تفکر و خلق اند، به این اختلال دامن می زند. چیزی که محققان درباره اختلال اضطراب اجتماعی می دانند این است که این بیماری ارثی است و در بعضی ها بعد از تجربه یک رویداد آسیب زا در دوران کودکی اضطراب و ترس بوجود می آید.

چگونه بفهمیم که به این اختلال مبتلا هستیم؟ مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی ترس شدید و فلج کننده ای را در موقعیت هایی مانند دیدار یک فرد جدید، صحبت در جمع، خوردن غذا در رستوران، صحبت کردن با تلفن در خانه و محل کار( بویژه اگر کسی مکالمات آنها را بشنود) وانجام کار در حضور دیگران تجربه می کنند. کسانی که به اختلال اضطراب اجتماعی دچارند اغلب ترس و اضطراب شدیدی را قبل، در حین و بعد از موقعیت های اجتماعی یا عملکردی تجربه می کنند.

...

چرا باید بنزودیازپین ها را تجویز کنم؟ بنزودیازپین ها برای افرادی که مضطرب یا دلواپس هستند تجویز می شوند و همچنین می توانند در تداوی کوتاه مدت بعضی از مشکلات خواب استفاده شوند. آنها می توانند توسط داکتران برای تداوی افرادی که مبتلا به شیدایی (مانیا) هستند تجویز شوند. هنگامی که این دواها برای مدت کوتاهی که تحت نظر داکتر خود هستید مورد مصرف قرار می گیرند می توانند بسیار موثر باشند. آنها جایگزینی برای دواهای دیگری که داکتر شما تجویز می کند از قبیل دواهای انتی سایکوتیک، ضد افسردگی و تثبیت کننده های خلق و خوی نیستند. بنزودیازپین ها می توانند بسیار اعتیاد آور باشند. اگر شما آنها را به طور منظم برای مدت طولانی مصرف کنید ممکن است به آنها وابسته شوید. اگر شما نیاز به میزان مصرف بالاتری در طول زمان دارید، و یا اگر شما آنها را مصرف نکنید و احساس کنید واقعا بیمار شده اید امکان تشخیص این موضوع وجود دارد که شما کم کم به بنزودیازپین ها معتاد می شوید. اگر شما متوجه این اتفاق شدید، در این باره با داکتر خود صحبت کنید

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

بروشور (پمفلت) اندوه - سوگ - افسردگی

پمفلت (بروشور) اختلال وسواس فکری و عملی

پایان نامه بررسی رابطه ویژگی شخصیتی با گروه خونی در بین دانشجویان

هوش,تعاریف و مفاهیم تربیتی ، تحلیلی و کاربردی هوش از نگاه روانشناسان

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام